• 1
  • 2
  • 3

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ฟ้าใสซอฟต์ควบรวมกิจการกับบริษัท ดอกเตอร์ ไอที จำกัด เพื่อให้ผลการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขยายงานทางธุรกิจไอทีให้ครอบคลุมมากขึ้น ทีมงานฟ้าใสซอฟต์ก็จะเข้าไปทำงานกับทางดอกเตอร์ ไอที ด้วยเช่นกัน

เรามุ่งมั่นให้บริการงานพัฒนาระบบฯ งานพัฒนาเว็บไซต์ งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่จะสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร การพัฒนาโปรแกรมเฉพาะด้านเพื่อตอบสนองกับงานมากที่สุดนั้น fahsaisoft จะแยกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ Window Application, Web application และ Mobile Application โดยแต่ละกลุ่มเหมาะสำหรับงานที่แตกต่างกันออกไป
     เรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมให้บริการพัฒนาระบบฯ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ภาษา C#, PHP, JavaScript(jQuery), Java Andriod รวมทั้ง framework ที่นำมาใช้ได้แก่ Yii framework ซึ่งเป็น framework ที่มีประสิทธิภาพสูง
ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำองค์กรของท่านก้าวไปข้างหน้าในโลกธุรกิจสมัยใหม่

Service 1

Teamwork

โฟกัสจุดเด่น ลดช่องว่างจุดด้อยของกันและกัน จึงสามารถทำงานเป็นทีมที่แข็งแรง สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more
Service 2

Performance

นำทักษะมาประยุกต์ใช้กับแบบจำลองธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหา ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานขององค์กร

Read more
Service 3

Knowledge

มีความชำนาญ ประสบการณ์ และเครือข่ายองค์ความรู้ ในการออกแบบและพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

Read more

ฟ้าใสซอฟต์ทีม

Author 1

Teamwork - หัวใจของการทำงานเป็นทีมคือต้องโฟกัสที่เป้าหมายเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และลูกค้าได้รับความพึงพอใจกับผลงานที่มีคุณภาพ

อดิเทพ ไชยสาร
ปริญญาโท - วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี - เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Author 2

Teamwork - การทำงานเป็นทีมต้องปลดปล่อยพลังในการทำงานให้ออกมามากที่สุด เพื่อให้เกิดศักยภาพที่เต็มเปี่ยม อันจะส่งผลให้ผลลัพธ์กลับมาสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดวงดี เกิดแสง
ปริญญาโท - การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
Author 3

Teamwork - การทำงานเป็นทีมจะต้องสร้างความรู้สึกร่วม มีแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ช่อหทัย ไวดี
ปริญญาโท - วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี - เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลูกค้ามอบความไว้วางใจ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
KUDOS C.I.T Coporation Co.,Ltd
Vstyle boutique hotel
www.room410shop.com
Perfect Place Pattaya
Hotel Management perfecttour Co.,Ltd
The Archorate Co.,Ltd
www.akechailand.com
C.I Technology Co.,Ltd
Romchat Design